آقا پسر این افتخارات بنگر را دیدی؟+تصاویر

سینا عشوری در بخشی از گفتگو خود مدعی شده محسن بنگر شاید از نظر سنی از او بزرگتر باشد اما از نظر افتخار از او خیلی عقب تر است.