اصولگرایان قواعد بازی را رعایت می کنند/ ما با ایستادگی در برابر اراده مردم فتنه به پا نمی کنیم

رحماندوست گفت: ما قواعد بازی را رعایت می کنیم و مثل برخی افراد که در سال 88 در برابر اراده مردم ایستادگی کرده و فتنه به راه انداختند نیستیم.