اعتصاب بازیکنان پرسپولیس بی پاسخ نماند

اسپانسر پرسپولیس در ادامه کارهای اقتصادی خود در مرحله جدید مبلغ 13 میلیارد تومان به حساب پرسپولیس واریز کرد.