افشاگری زاکانی درباره غارت اموال ملی

نماینده مردم تهران با بیان اینکه امروز زیرساخت های یک غارت ملی در قالب قراردادهای جدید نفتی در حال شکل گیری است، گفت: از شکایت سخنگوی دولت استقبال می کنم.