الجزایر به یک وهابی سرشناس عربستانی وابسته به گروه های تروریستی ویزا نداد

توضیح ندارد