امروز سر میز مذاکره نشستن با کفر ذلت به دنبال دارد و نسل آینده را به لجن می کشاند و اسلام را از بین می برد/صلح و سازش با کفر خصلت قاسطین و ناکثین است/تمام درهای «صلح» به روی ما بسته است/امام فرموده «الی بیت المقدس»؛ پس باید تا بیت المقدس جنگید+فیلم

سخنرانی شهید همت درباره مذاکره با امریکا و جهان کفر؛ امروز سر میز مذاکره نشستن با کفر ذلت به دنبال دارد و نسل آینده را به لجن می کشاند و اسلام را از بین می برد/صلح و سازش با کفر خصلت قاسطین و ناکثین است/تمام درهای “صلح» به روی ما بسته است/امام فرموده “الی بیت المقدس»؛ پس باید تا بیت المقدس جنگید+فیلم ای عزیزان، ما هیچ چاره ای به غیر از جنگ نداریم. پس تمام درهای صلح به روی ما بسته است. سازش و صلح با کفر حرام است. با کفر بر سر میز مذاکره نشستن خصلت قاسطین و مارقین و ناکثین است. نه خصلت مؤمنین و مت