امیر عبداللهیان اظهارات منتسب به وی درباره ترکیه را تکذیب کرد

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه اظهارات منتسب به وی در کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره نظرش نسبت به ترکیه را تکذیب کرد.