ایران و ترکیه یادداشت تفاهم همکاری های امنیت مرزی امضا کردند

توضیح ندارد