بهار سال آینده منتظر کاهش مجدد نرخ سود باشید

مدیرعامل بانک ملی گفت: سال آینده باید در حوزه بازار پول تصمیمات کلیدی گرفته و اجراشود؛ نرخ سود باز هم کاهش خواهد یافت و باید فکری هم بابت افزایش سرمایه بانک های دولتی کرد.