تأمین مالی صنایع کوچک از طریق پذیرش در فرابورس

تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس با هدف تأمین مالی صنایع کوچک از طریق پذیرش در فرابورس و راه اندازی بازار هدف توسط فرابورس برای صنایع کوچک و متوسط منعقد شد.