تجربیاتم را در اختیار جوانترها قرار می دهم/ با انتخاب مربی اختصاصی موافقم

توضیح ندارد