ترکیب تیم اعزامی به چین با تیم پارالمپیکی تفاوت دارد

توضیح ندارد