ترکیه در حال احداث دیوار در مرز خود با سوریه است + عکس

توضیح ندارد