تصویر/شناسنامه جوانترین شهید مدافع حرم

“سیدمصطفی موسوی» جوان سال ترین شهیدِ ایرانی”مدافع حرم»، از آغاز جنگ در “سوریه» به شمار آورد (حدود ۲۰ سال).