تهران هیچگاه بغداد را تحت فشار قرار نداده

رئیس جمهور عراق که به مصر سفر کرده اعلام کرد با وجود اینکه مشاوران ایرانی در عراق حضور دارند، تهران هیچگاه بغداد را تحت فشار قرار نداده است.