تیم های نظارت نوروزی اداره صعنت, معدن و تجارت تا ۱۵ فروردین در حال فعالیت هستند

این طرح نظارت نوروزی تا ۱۵ فرودین سال جدید نیز ادامه پیدا خواهد کرد و شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلفی به بازرسان این اداره اطلاع رسانی کنند.