جان کری نگرانی آمریکا از آزمایش موشکی ایران را به ظریف انتقال داد

توضیح ندارد