حدیث روز/ زنانی که هرگز اهل خیانت نیستند

مرصادنیوز: صفات بهترین زنان؛ سبکبار و بی آلایش، نرم خو و خوش رفتار، مطیع و موافق، آنگاه که همسرش خشم گیرد، خواب به چشمش نرود تا از او راضى گردد. و در غیاب شوهرش حافظ او باشد.