خرید سهام اورتون توسط میلیاردر ایرانی تائید شد

توضیح ندارد