در حمله جنگنده های عراقی ۵۰ تن از عناصر داعش کشته شدند

توضیح ندارد