دستورالعمل پیشگیری از آسیب های دانش آموزان در چهارشنبه آخرسال

آموزش وپرورش دستورالعمل چهارشنبه آخرسال را به مدارس ارسال کرده است که بر اختصاص بخشی از مراسم صبحگاه مدارس به موضوع حوادث شب چهارشنبه آخر سال با دعوت از کارشناسان آتش نشانی جهت آگاه سازی دانش آموزان تأکید شده است.