دلیل وحشت آمریکایی ها از انجام رزمایش موشکی سپاه در اعماق زمین چیست؟

توضیح ندارد