زدودن زنگی «کفش تبریز» با «ادوات رُمی »

نصر: در ایامی نه چندان دور صنعت چرم و کفش تبریز به عنوان یک صنعت پیشرو مطرح بود. صنعتی که اشتغالزایی بالایی داشت و خریداران عمده کفش را به سمت تبریز می کشاند.