زمینه بازگشت رتبه اعتباری ایران به قبل از تحریم فراهم شود

رییس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر اقتصاد اسلواکی ضمن پیشنهاد گسترش همکاری های طرفین ، با توجه به تاثیرگذاری این کشور در تصمیم سازی موضوعات بانکی اروپا، خواهان بازگشت رتبه اعتباری ایران به شرایط پیش از تحریم شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف با بیان اینکه سابقه مثبتی در روابط بانکی بین دو کشور اسلواکی و ایران از گذشته وجود داشته است، گفت: امیدواریم در شرایط حاضر و با اجرایی شدن برجام بستر مناسب همکاری های اقتصادی با عزم مسوولان دو کشور فراهم و بیش از پیش گسترش یابد.
رییس کل بانک مرکز …