زنان همچون بُز و شتر هستند

به گزارش خبرگزاری رسا، ساعاتی پیش از آغاز مراسم روز جهانی زن، گروهی از علمای سعودی حکمی را صادر کردند که براساس آن، زنان در ردیف حیواناتی همچون بز و شتر قرار دارند.
این در حالی است که انجمن های مدافع حقوق زنان در جهان این حکم علمای سعودی را حکمی تاریخی توصیف و تأکید کردند این حکم، به مثابه پیشرفتی بزرگ برای زنان سعودی به شمار می رود چراکه آنها پیش از این، از نظر حقوقی با اشیا برابری می کردند و امروز تا مرتبه حیوانات ارتقا یافته اند.
“کولیت کورکوت”، سخنگوی انجمن فرانسوی ” آزادی حقوق زنان” با …