سرمایه گذاری خارجی 5 ساله در تهران کمتر از یک سال استانبول!

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، با اشاره به ناکافی بودن حجم سرمایه گذاری جذب شده خارجی، سرمایه گذاری خارجی پنج ساله جذب شده در تهران را کمتر از یک سال در استانبول دانست.