سوسیس بخر، سرطان خون ببر!

بیشتر پزشکان و متخصصان بر این باورند که در برنامه غذایی کودکان به هیچ وجه نباید جایی برای هات داگ وجود داشته باشد و یا دست کم مصرف آن باید محدود شود.