شکایت ملکه انگلیس از یک نشریه

کاخ سلطنتی انگلیس اعلام کرد، از یک روزنامه این کشور به سبب نشر خبر کذب حمایت ملکه انگلیس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا شکایت می کند.