صددرصد شانس قهرمانی داریم/ امیدوارم بدشانسی ها را کنار بزنیم

توضیح ندارد