صعود قیمت نفت با دوپینگ روسی – سعودی

یک ماه است که قیمت نفت روند صعودی را تجربه کرده است. این صعود و افزایش قیمت تبدیل به محل نزاعی بین کارشناسان شده …