ضرروت صدور دستورات قاطع برای پیشگیری از تصرفات غیر مجاز اراضی

توضیح ندارد