ضرورت بازنگری برخی از قوانین محیط زیست/اعلام آمادگی معاونت اجتماعی قوه قضائیه برای آموزش نهادهای مردمی حوزه محیط زیست

توضیح ندارد