طرز نشستن خلاف عرف و زننده برادر روحانی در برنامه رسمی! + عکس

حسین فریدون در یکی برنامه رسمی
نشستن خلاف عرف حسین فریدون در یکی برنامه رسمی.

حسین فریدون در یکی برنامه رسمی