عربستان: آتش بسی در یمن برقرار نشده است

توضیح ندارد