فرهنگ پاسداری و بسیجی از فرهنگ فاطمی معنا پیدا می کند

جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: فرهنگ پاسداری و بسیجی از فرهنگ فاطمی معنا پیدا می کند.