فیلم/ دعوا بر سر رونالدو و مسی تلفات داد

توضیح ندارد