مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان سینمایی برگزار شد

توضیح ندارد