موفقیت بانک شهر در انجام رسالتش

صدای صنعت -عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک شهر توانسته رسالت خود را در ارایه خدمات بانکی به درستی انجام دهد.
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه بانک شهر توانسته رسالت خود را به درستی انجام دهد، گفت: با توجه به اینکه سهام داران بانک شهر شهرداری ها هستند باید خدمات بیشتری به کلانشهرها ارایه کنند و در این زمینه همواره پویا باشند.
وی خاطرنشان کرد: مدیران بانک شهر باید خدمات خود را علاوه بر شهرداری هایی که سهام دار بانک هستند به سایر شهرداری ها نیز تعمیم دهند.
این …