موفقیت محققان دانشگاه شهید چمران در طراحی و تولید فناوری ساخت سلول های خورشیدی

محققان دانشگاه شهید چمران اهواز موفق شدند برای نخستین بار در کشور دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت نوعی از سلول های خورشیدی فیلم نازک مبتنی بر سیلیکن آمورف هیدروژنه را تولید و نمونه های آزمایشگاهی آن را با موفقیت آزمایش کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، این موفقیت در ادامه اجرای یک پروژه تحقیقاتی با عنوان “طراحی و ساخت سلول های خورشیدی سیلیکن آمورف هیدروژنه” برای شرکت برق منطقه ای خوزستان با مدیریت دکتر عبدالنبی کوثریان دانشیار گروه برق دانشکده مهندسی حاصل شد و به تولی …