نام پایتخت تغییر می کند؟

اضافه شدن نام شهرستان ری به شورای شهر تهران هم اکنون به اختلافی بین رئیس شورای شهر تهران و فرماندار شهرستان ری تبدیل شده است.