نیمه نخست سال 95 آخرین فرصت برای وداع با دفترچه های متعدد بیمه ای

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 کل کشور، از مصوبه اخیر کمیسیون متبوعش برای ضابطه مند کردن دفترچه های بیمه خدمات درمانی خبر داد.