هفته نامه زردکوه: حماسه هفتم اسفند

حماسه انتخابات ۷ اسفند در حالی شورانگیز و با موفقیت برگزار شد که کشور و نظام اسلامی در شرایط خاصی قرار دارد، از یک سو دشمنان و از سوی دیگر نفوذی ها تمام تلاش خود را برای تحت تاثیر قرار دادن جو عمومی کشور به کار بستند تا نتیجه ای که دلخواه آنان است، رقم زده شود.
اما شواهد حاکی از حضور گسترده و آگاهانه مردم در پای صندوق های رای است؛ حضوری که مهر تاییدی بر بطلان نقشه های توطئه گران و ناکامی دشمنان به شمار می آید.
اساسا مشارکت مرم در ادوار مختلف انتخابات به معنای افزایش قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی در عرصه …