وعده های بودجه ای به سازمان سینمایی محقق نشد

رییس سازمان سینمایی در مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مدیران این سازمان اعلام کرد که برخی از وعده ها و تفاهم نامه ها در زمینه بودجه این سازمان از دو سال پیش تاکنون محقق نشده است.