پرده برداری از حقیقت برجام

تعهدات طرف مقابل آنقدر کُند ایفا می شود که طعم اجرای برجام چشیده نمی شود؛ این مسئله که عصبانیت ندارد! شما هم برای مردم با استدلال توضیح دهید که واقعیت اجرای برجام چیست.