پیشرفت 45درصدی پروژه میدان بزرگ آذربایجان

در طراحی های این پروژه، 4 تقاطع غیر هم سطح در نظر گرفته شده است که 3 مسیر شریانی اتوبان پاسداران، بلوار آذربایجان و بلوار شهید بابایی را به میدان پیوند می دهد و مسیردیگری نیز در داخل میدان تعبیه شده تا دو سوی میدان را به هم متصل کند .