پیش بینی سفر 7 میلیون نفر به منطقه آزاد ارس در ایام نوروز

توضیح ندارد