کدام قاضی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد؟ + عکس

مازند مجلس:قاضی ابوالقاسم صلواتی یکی از خوش نام ترین و با سابقه ترین قضات دستگاه قضاست که نامش به عنوان قاضی با شهامت و مستقل ذکر می شود.