آمریکا حق قضاوت در مورد آزادی مذهبی در “هند” را ندارد

توضیح ندارد