تجلیل از تعدای از سرداران استان بوشهر کنگره “بوشهر در دو قرن مقاومت”

توضیح ندارد