Tag Archives: 65533

قدردانی “ابتکار” از فعالیت��های محیط زیستی بانک ملت

صدای صنعت -معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در اولین روز نمایشگاه بین المللی محیط زیست از غرفه بانک ملت بازدید کرد.
معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این بازدید، ضمن آشنایی با فعالیت های بانک ملت در حوزه محیط زیست، از حضور پررنگ این بانک در عرصه حفاظت از محیط زیست اظهار رضایت کرد.
وی از مجموعه بانک ملت و بنیاد ملت به خاطر حضور فعال و چشمگیر در حوزه های مختلف و به خصوص در حفظ محیط زیست قدردانی کرد.
معاون رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت گسترش فعالیت …